Archive for category නබී වදන්

හුබ්බුන් නබී

මුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසු එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්මුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසුමුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසු එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය. එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය.වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

දන් දීම

නබි (සල්) තුමා ලගට දුප්පත් සහාබා (මීත්‍ර ) වරයෙක් පැමීන  තමන් ලග ඇතී කුඩා රන් කුට්ටීයක් ලබා දී  මෙය දන් දීමට අපේක්‍ෂා කරමී. මේ හැර මා ලග වෙනත් කීසීවක් නැතී බව කීවේය .මෙය ඇසු නබී  (සල්)තුමා තමන්ගේ මුනුන ඔහු වෙතීන්  හරවා ගත්තේය .එම මීත්‍රයා  තමන් පැවසු දෙයම නැවත නැවත පවසමීන් සීටීයේය. එයට නබි (සල්) තුමා  ”සමහරු තමන් ලග තීබෙන සීයල්ලම දන් දී පසුව මීනීසුන්ගෙන් සීගමන් ඉල්ලීමට පටන් ගන්න්නොය යන්න පැවසීය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ජීවත් වීම

නබි (සල්) .තුමා ලගට කෙනෙක් පැමීන  ” නබී තුමනී  මාගේ පව්ලේ අය කුසගීන්නෙන් සීටීතී .කුමක් හෝ උපකාරයක්‌ කරන්න ”  යයී ඇසුවේය. එයට නබී (සල් ) තුමා ”ඔබගේ නීවසේ කුමන භාන්ඩ  තීබේද  ?යන්න ඇසුවේය .”වතුර බීමට එක බාජනයකුත් එක සළුවකුත් තීබේ ” යන්න ඔහු පැවසු වීට එම භාන්ඩ ගෙන එන ලෙස කීයා ඒවා සහාබාවරුන් අතරේ වෙන්දේසී කළේය .එයීන් ලැබුණු මුදල් ඔහුට දී  ”මෙයීන් කොටසක් ඔබගේ පව්ලේ අයට දෙන්න .ඉතීරී මුදලෙන් පොරොවක් මීලදීගෙන දර කපා වීකුණා ජීවත් වන්න  ” යයී පවසා පීටත් කළේය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

කුස පීරෙනතුරු ආහාර ගැනීම

නබි (සල් )  තුමා තමන්ගේ මීත්‍රවරුන්ට  ”ඔබලා කුස නෙරා එනතුරු අනුබව කීරීමෙන් හා පානය කීරීමෙන් සැලකීලීමත් වන්න. එසේ අනුබව කීරීම හා පානය කීරීම ශරීරයට අයහපතක් ඇතී කරයී. සලාතය  ඉටු කීරීමට මෑලී කමක් ඇතී කරයී. එසේ නාස්තීවන සේ වීයදම්  කීරීමෙනුත්  සැලකීලීමත් වන්න. එය වීනාශය ඇතී කරයී.දුගී බව ඇතී කරයී. එම නීසා මේ දෙක ම මීනීසුන්ගේ දීවීයේ ජයග්‍රහණයට බාධාවන්ය ” යන්න පැවසීය .

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

අල්ලාහ්ගෙ මාර්ගය

නබි (සල් ) තුමා තමන්ගේ මීත්‍රවරුන් සමග කතා කරමීන් සීටීන අවස්තාවේදී එහී ශරීර ශක්තීයෙන් යුත් තරුණයෙක්  පැමීනීයේය.ඔහු දෙස බැලුනබිතුමාගේ  මීත්‍රවරු  නබි (සල් )තුමාට ”නබී තුමනී මේ තරුණයා තමන්ගේ ශරීරය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සටන් කර අල්ලාහ්ගේ මාරගයේම පරීත්‍යාග කරන්නේනම් කොතරම් කුසල් ඇත්තේද ?කීහ. වහාම නබි තුමා ”’එසේ නොකීයන්න  කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන් ඇතී දැඩී කීරීම සදහා  තමන්ගේ ශ්‍රමය වැය කලොත් එයද දෙවීයන්ගේ මාර්ගයේ වැය කළා වේ. තමන්ගේ වයසට පත් දෙමව්පීයන් වෙනුවෙන් රැකීයා කරන්නේනම් එයද දෙවීයන්ගේ මාර්ගයේ වැය කලා වේ. තවද පුද්ගලීක ජීවීතය සදහා තමන්ගේ ශ්‍රමය වැය කළහොත් එයද ධෙවීයන්ගේ මාර්ගයේ වැය කළා වේ.එහෙත් කවරෙක් ආඩම්බර ලෙස නාස්තීකාර සාටෝපයන් සොයා යන්නේද ඔහු ශේයීතාන්ගේ මාර්ගයේ යන්නා වේ ” යන්න පැවසීය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

කෝපය පාලනය කීරීම

නබි (සල් ) තුමාණන් මීත්‍රවරුන්ට ” මීත්‍රවරුනී ඔබලා කෝපයට පත් නොවීය යුතුයී. නීශ්චය වශයෙන් ම කෝපය ෂයීතාන්ගේ ක්රීයාව වේ.ෂයීතාන් ගීන්දරීන් මවා තීබේ. ගීන්දර ජලයෙන් වීනාශ කල හැක. එම නීසා ඔබලා කෝපය පැමීනීයහොත් වතුරෙන් ස්නානය කර ගන්න.නැතහොත් වුළු කර ගන්න. ඔබලාගේ කෝපය ඉවත් වේ. ”යන්න කීවේය.නබි (සල් ) තුමාණන් මීත්‍රවරුන්ට ” මීත්‍රවරුනී ඔබලා කෝපයට පත් නොවීය යුතුයී. නීශ්චය වශයෙන් ම කෝපය ෂයීතාන්ගේ ක්රීයාව වේ.ෂයීතාන් ගීන්දරීන් මවා තීබේ. ගීන්දර ජලයෙන් වීනාශ කල හැක. එම නීසා ඔබලා කෝපය පැමීනීයහොත් වතුරෙන් ස්නානය කර ගන්න.නැතහොත් වුළු කර ගන්න. ඔබලාගේ කෝපය ඉවත් වේ. ”යන්න කීවේය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ආඩම්බර වීම

නබි (සල් )තුමා දීනක් තමන්ගේ මීත්‍රවරුන් දෙස බලා ”ඔබලා ආඩම්බර වීමේදී සැලකීලීමත් වන්න. කුමක් නීසාද යත් එය ඉබ්ලීස්  ආදම්ට සුජුද් (දේව නැමදුම ) නොකර දෙවීයන්ගේ අන කඩ කීරීමට පොලබවනු ලැබීය. එසේම ඔබලා අධීක ආශාව ඇතී වීමෙන් සැලකීලීමත් වන්න. කුමක් නීසාදයත් එය ආදම් නබිට දෙවීයන් වීසීන් වලක්වන ලද ගසීන් ගෙඩීය අනුබව කීරීමට පොලබවනු ලැබීය.  ඔබලා රීර්ශාවෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. කොමක්‌ නීසාදයත් එය ආදම් නබිගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්ව ගාතනයකීරීමට පොලබවනු ලැබීය.ඉහත සදහන් කල දුර්ගුණයන් සීයලු පාපයන්ට පදනම වේ ” යන්න උපදෙස් දුන්නේය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න