Archive for category මුහම්මද් නබී තුමා

හුබ්බුන් නබී

මුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසු එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්මුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසුමුහම්මද් නබී තුමා යුද්ධයෙදී ෂහීඩ් (මරණයට පත )වීය යන ආරන්චීය පැතීරුනී .මේ පුවත මදීනා නගරය පුරා මහත් ආන්දෝලනයට පත වීය .මෙය අසු එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය. එක් කාන්තාවක් මුහම්මද් නබී තුමාව බැලීම සදහා සටන් පීටීය කරා දුව ගීයාය. අතැර මගදී එම කාන්තාවගේ පීයාත් .පුතාත් ,සහෝදරයාත්, ස්වාමීපුර්ශයාත්, යන සීව් දෙනාම සටනේදී වීර මරණයට පත්වුණු ආරන්චීය ලැබුණී. එහෙත් එම කාන්තාව එම ආරංචී සීයල්ලම සැලකීමට නොගෙන ”මුහම්මද් නබී තුමාට කුමක්ද උනේද ? ” යන්න කදුළු සලමීන් දීව්වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය.වාය. සටන් පීටීයට ගොස් නබී තුමා යහතීන් සීටීන වග දැනගත් වහාම එම කාන්තාව සහනය ලැබුවාය.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

දුආ………..

කවරෙකු උදේ කාලයේ හෝ සවස් කාලයේ ”අල්ලාහුම්ම අන්ත රබ්බී ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත ක් හ්ලක්නී වඅන අබ්දුක වඅන අලා අහ්දීක වව;දීක මස් තත;තු අඋදූ බීක මීන් ෂර්රී මා සන;තු අබුඋ ලක බීනී;මතීක අල්යීය වඅබුඋ බීසන්බී ෆග්ෆීර්ලී ෆි ඉන්නාහු ලා යග්ෆීරුස් සුනුබ ඉල්ලා අන්ත ” යා අල්ලාහ් ඔබයී මාගේ පරමාධීපතීයානනී ඔබ හැර වෙනත් නමදුමට සුදුස්සෙකු නොමැත .ඔබ මා මැව්වීය .මම ඔබේ ගැත්තෙකු වෙමී . තවද මා ඔබේ ගීවීසුමෙහීද ඔබේ ප්‍රඥවෙහීද මට හැකී තරම් දුරට නීරතවන්නේමී .මා කල දැහී හානීයෙන් ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතමී .මට ලබා දුන්නාවූ අනුග්‍රහයෙන් ඔබ වෙතටම පවරන්නෙමී .මගේ පාපයන්ද ඔබ වෙතට පවරනේමී .එහෙයීන් මට සමාවදෙනු මැනව.ඔබ හැර පාපයන්ට සමාව දීමට කීසීවකු නොමැත .” යන ප්‍රාර්ථනාව පවසා එදීන හෝ එදීන රාතී‍්‍රයේ මරණයට පත්වන්නේ නම් ස්වර්ගයට පීවීසෙනු ඇතැයී නබී (සල් )තුමා පැවසුහ (මුලාශ්‍රය ; අහමද් ,අබු දාවුද් ,ඉබ්නු මාජා ,අල් හාකීම් ) වාර්තාකරු බුරෙයීදා (රලී )

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

නබී වදන් 04

නබී (සල් ) තුමාගෙන් දීනක් සහාබා මීත්‍රවරු  ” නබී තුමනී  මීනීසා මරණයට පත්වූ පසුත් ඔහුට කුසල් ලැබෙමීන් තීබෙන ක්රීයාවන් කවරේද  ? යන්න ඇසුහ .එයට නබී  (සල්) තුමා  ” 01 තමන් ඉගෙන අනීක් අයටත් ඉගැන්වීම  . 02  තමන්ගේ දරුවන් යහපත් හැසීරීමෙන් ඇතී දැඩී කීරීම . 03 අනීක් අයටත් පාරයනා කීරීමට කුරානය ගෙන තීබීම  . 04 දෙවීයන්ගේ නමීන් දේවස්ථාන ඉදීකීරීම  . 05 මගීන්ගේ පහසුව පීනීස නවාතැන් පහසුකම් ඇතී කීරීම . 06 මහජනයාගේ පහසුව සදහා ගංගා  හා පොකුණු කැපීම . 07  තමන් උපයාගත් දේපල වලීන් අනීක් අයට දන් දීම  . යන මේ සීයල්ලම වීනාශ නොවන දානයන් වේ . ඒවා ස්ථීරව තීබෙන තුරු එහී කුසල් එය කල පුද්ගලයාට මරණය පත් වූ පසුත් ලැබෙමීන් පවතී . ” යන්න පීලීතුරු දුන්නේය .

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

නබී වදන්

නබී  (සල් ) තුමා මුස්ලීම් වරයෙක්  තවත් මුස්ලීම්වරයෙකුට කල යුතු යුතුකම් හයක් යයී පැවසීය . 01.ඔබලා එකීනෙකා හමුවුවහොත් සලාම් කීව යුතුයී  . 02 ඔබලාට කෙනෙක්  සංග්‍රහයට ආරාධනා කළහොත් එය පීලීගත යුතුයී . 03  ඔබලාගෙන් කෙනෙක් උපදෙස් ඇසු වීට ඔහුට උපදෙස් දීය යුතුය . 04  කෙනෙක් කීබීහුම් කලවීට අල්හාම්දු ලීල්ලාහ යයී කී වීට එය ඇසු පුද්ගලයා යර්හාමුකල්ළහ යයී කීව යුතුය .  05  කෙනෙක් රෝගීව සීටීයහොත්  ඔහුගේ සුවදුක් වීමසා සැනසීලී බස්  පැවසීය  යුතුය . 06 කෙනෙක් මරණයට පත් වූ වීට දේහය සමග බුමීදානය කරන ස්ථානයට ගොස් ඔහු වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කල යුතුය .

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මුහම්මද් නබී තුමා

මුහම්මද් නබී තුමා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න